ZADANIA I OBOWIĄZKI GMIN W ZAKRESIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH W 2023 ROKU

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  ZADANIA I OBOWIĄZKI GMIN W ZAKRESIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH W 2023 ROKU

 • Strona wydarzenia:

  https://forms.gle/j2pNAvtDgrL3rP2E6

 • Kategoria:

  Szkolenie

 • Data:

  2023-01-12

 • E-mail:

  fidesconsultingpl@gmail.com

 • Lokalizacja:

  ONLINE

opis wydarzenia:

ZADANIA I OBOWIĄZKI GMIN W ZAKRESIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH W 2023 ROKU
Ustawa z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w zakresie zadań i obowiązków jednostek samorządu terytorialnego w zakresie nieczystości ciekłych. Część z nich rozpoczęła obowiązywanie dnia 1 stycznia 2023 roku. Wprowadzone zmiany są także impulsem do przypomnienia obowiązujących przepisów.
O tym wszystkim opowiemy na szkoleniu ZADANIA I OBOWIĄZKI GMIN W ZAKRESIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH W 2023 ROKU.
Szkolenie odbędzie się w dniu 12 stycznia 2023 roku o godz. 10.00.

Dla kogo szkolenie ?
 Szkolenie przewidziane jest dla pracowników urzędów gmin, jednostek organizacyjnych
i spółek komunalnych zaangażowanych w realizację zadań związanych z nieczystościami ciekłymi.
Jaki jest cel szkolenia ?
 Celem szkolenia jest zdobycie, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy w zakresie nieczystości ciekłych oraz zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.
Program szkolenia
1. Pojęcie nieczystości ciekłych i elementów składowych definicji;
a) definicja ścieków,
b) zbiorniki bezodpływowe,
c) osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.
2. Prowadzenie przez gminę, w formie umożliwiającej przekazywanie danych w postaci elektronicznej ewidencji :
a) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
b) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
c) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy,
d) aktualnych informacji, które winno zawierać sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi sporządzane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
3. Sprawozdanie wójta, burmistrza, prezydenta miasta dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi sporządzane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta;
a) zawartość sprawozdania,
b) termin sporządzania sprawozdania,
c) podmioty, którym przekazuje się sprawozdanie.
4. Nieczystości ciekłe w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
5. Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych.
6. Dokumentowanie pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości.
7. Stawki opłat ustalanych przez radę gminy.
8. Obowiązki kontrolne wójta, burmistrza, prezydenta miasta;
a) zakres przeprowadzanych kontroli,
b) plan kontroli,
c) terminy przeprowadzania kontroli,
d) tryb prowadzenia kontroli,
e) czynności pokontrolne.
9. Obowiązki gminy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z nieczystości ciekłych w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na ich opróżnianie;
10. Decyzje wójta, burmistrza, prezydenta miasta;
a) zakres rozstrzygnięcia,
b) rygor natychmiastowej wykonalności,
c) okres na jaki decyzja jest wydawana,
d) stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej.
11. Przejęcie obowiązków przez gminę;
a) uchwała rady gminy,
b) opłata ustalana przez radę gminy,
c) egzekucja opłaty.
12. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
i transportu nieczystości ciekłych;
a) uchwały rady gminy,
b) sytuacja gminnych jednostek organizacyjnych,
c) czynności poprzedzające rozstrzygnięcie,
d) wydanie zezwolenia,
e) cofnięcie zezwolenia.
13. Sprawozdania podmiotów posiadających zezwolenie.
14. Kary dla podmiotów posiadających zezwolenie.
15. Odpowiedzialność wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
16. Odpowiedzialność za utrudnianie bądź udaremnianie kontroli.
17. Przepisy przejściowe.
18. Dyskusja.
19. Zakończenie.
Forma szkolenia
 Szkolenie przeprowadzone będzie w formie online w wymiarze 4 godzin. Każdy ze zgłoszonych uczestników otrzyma link umożliwiający wzięcie udziału w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe na podany adres e-mail.
Co zawierają materiały szkoleniowe ?
Materiały szkoleniowe zawierają :
 Wyciągi z obowiązujących przepisów prawa
 Wzory dokumentów
 Praktyczne wyjaśnienia
Prowadzący szkolenie
 radca prawny Łukasz Jaroszewski, specjalista w zakresie samorządu terytorialnego, zajmujący się od 18 lat obsługą prawną urzędów gmin i ich jednostek organizacyjnych,
Termin szkolenia

12 stycznia 2023 roku, godz. 10.00.
Koszt szkolenia

Koszt szkolenia wynosi 360 brutto od każdego uczestnika.
Wpłaty należy dokonać na konto FIDES CONSULTING Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew
93 1090 1131 0000 0001 4482 8301, na podstawie faktury VAT wystawionej po szkoleniu.

Dane kontaktowe :
Fides Consulting Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew
e-mail : fidesconsultingpl@gmail.com
tel. 62 741 43 87

Zgłoszeń prosimy dokonywać na formularzu zamieszczonym pod linkiem :
https://forms.gle/j2pNAvtDgrL3rP2E6