Współczesne problemy etyczne prawa i polityki

Współczesne problemy etyczne prawa i polityki

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,
KN Prawa Amerykańskiego „The American Law Society”, działające przy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Stowarzyszenie Center For American Studies mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.”Współczesne problemy etyczne prawa i polityki „.

Konferencja odbędzie się 21 czerwca 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu (al. Niepodległości 53) w sali 0.1.

Jednym z najbardziej istotnych założeń sesji jest debata nad współczesnymi problemami prawa i polityki z jakimi spotyka się legislator, doktryna oraz sądownictwo. Celem Konferencji jest pogłębiona analiza problematyki etyki w prawie współczesnym i polityce oraz wyzwań jakie przed nią stoją. Dlatego tematyka konferencji w swej istocie nie ogranicza się wyłącznie do kwestii stanowiących przedmiot powszechnych kontrowersji. Mile widziane, więc będą rozważania co do kwestii problemów etycznych w poszczególnych gałęziach prawa polskiego, a także praw innych państw.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
– kara śmierci,
– eutanazja,
– techniki wspomagania prokreacji;
– aborcja,
– legalizacja związków partnerskich,
– prawa zwierząt,
– granice moralnego obowiązku posłuszeństwa prawu.

Wyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – zachęcamy do wykraczania poza ich ramy!
Artykuły mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący omawiane dziedziny nauki.

Interdyscyplinarny charakter konferencji zakłada szerokie spektrum rozważań i analiz w obrębie ww. zagadnień.

Serdecznie zachęcamy również do zgłaszania referatów, które będą wykraczały poza powyższą listę, o ile zmieszczą się w tematyce konferencji.

UDZIAŁ CZYNNY I BIERNY – INFORMACJE

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie abstraktu (wraz z bibliografią) na adres e-mail: problemsoflaw.coference@gmail.com do dnia 12 czerwca 2019 roku
Opłata za uczestnictwo czynne: 100 zł (numer konta podamy wkrótce). Prosimy również o przysłanie potwierdzenia dokonania wpłaty na adres email wskazany wyżej.

Uczestnictwo bierne jest darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Wyniki wyboru zakwalifikowanych referatów do 15.06.2019 r.
Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do 19.06.2019 r.

WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU

Długość tekstu powinna wynosić co najmniej 250-300 słów. Tekst powinien być zredagowany wg następujących zasad:
– czcionka: Times New Roman, rozmiar 12;
– zwroty obcojęzyczne pisane kursywą;
– interlinia: 1,5;
– marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm);
– wyjustowany.

Tekst należy zapisać w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie .doc/.docx) lub PDF.

* Do tekstu należy dołączyć bibliografię
* Na abstrakcie należy również umieścić imię, nazwisko oraz afiliację Autora

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

ABSTRAKTY NIESPEŁNIAJĄCE POWYŻSZYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE W RAMACH WSTĘPNEJ WERYFIKACJI FORMALNEJ.

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową: problemsoflaw.coference@gmail.com
lub poprzez wiadomość prywatną skierowaną do Koła Naukowego Prawa Amerykańskiego „The American Law Society”.