Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania spółek publicznych

Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania spółek publicznych

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Koło Naukowe Prawa Spółek Handlowych i Rynku Kapitałowego „Societas” ma ogromny zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.„Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania spółek publicznych”, która odbędzie się 30 marca 2019 r. w gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (sala 0.1).

Pod pojęciem spółki publicznej należy rozumieć spółkę, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana. Dematerializacja akcji jest jedną z przesłanek umożliwiających jej dopuszczenie do publicznego obrotu. To z kolei wiąże się z możliwością pozyskania przez spółki znacznego kapitału, wzrostem wiarygodności wśród kontrahentów, zwiększeniem rozpoznawalności firmy czy z uzyskaniem rynkowej wyceny. Wagę zagadnienia spółek publicznych podkreśla ich wpływ na stabilność rynku kapitałowego – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych jest obecnie ponad 460 spółek, których łączna wartość (kapitalizacja) sięga 1,2 biliona złotych.

Z funkcjonowaniem spółek publicznych wiąże się jednak wiele problemów prawnych i ekonomicznych, które pojawiają się już na etapie procedury dopuszczenia spółki do publicznego obrotu, występują w momencie obrotu papierami wartościowymi na rynku kapitałowym, a niejednokrotnie nie ustają nawet po wycofaniu spółki z obrotu giełdowego. Spotkanie 30 marca 2019 r. będzie niezwykłą okazją do wymiany wiedzy i poglądów pomiędzy studentami, doktorantami oraz pracownikami naukowymi zainteresowanymi wskazaną problematyką.

Uczestnictwo bierne w konferencji jest nieodpłatne i nie wymaga zgłoszenia. Uczestnictwo czynne za opłatą 75 zł. Osoby przedstawiające referat otrzymają certyfikat uczestnictwa po zakończeniu panelu. Czas jednego wystąpienia wynosi 10 minut. Prelegenci mogą wygłaszać swoje referaty również w parach – wówczas czas wystąpienia ulega przedłużeniu do 15 minut.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o przesyłanie abstraktów na adres e-mail: konferencjasocietas@gmail.com (w tytule e-maila należy podać imię i nazwisko oraz tytuł konferencji, np. „Jan Kowalski, Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania spółek publicznych”) do 16 marca 2019 r. oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego pod adresem:
https://goo.gl/forms/0KG4weDzL52OQHHk1

Proponowane tematy wystąpień na konferencji:
– obowiązki informacyjne spółek publicznych,
– odpowiedzialność nabywców znacznych pakietów akcji spółek publicznych,
– problematyka przejęć spółek publicznych,
– wycofywanie z obrotu giełdowego akcji spółki publicznej.

Wyniki zakwalifikowanych referatów zostaną podane e-mailowo do 20 marca 2019 r. Szczegóły dotyczące opłaty zostaną podane zakwalifikowanym autorom referatów.

WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU

Długość tekstu powinna wynosić maksymalnie 300 słów.
Tekst powinien być zredagowany według następujących zasad:
– czcionka: Times New Roman, rozmiar 12;
– zwroty obcojęzyczne pisane kursywą;
– interlinia: 1,5;
– marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm);
– wyjustowany.
Tekst należy zapisać w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie .doc/.docx).