OKN „Common law. Historia, doktryna, praktyka, konteksty”

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  OKN „Common law. Historia, doktryna, praktyka, konteksty”

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/1032946807135722/

 • Data:

  2020-09-12

 • E-mail:

  prawobrytyjskie.uam@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Poznań

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2020-08-31

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,
w imieniu Koła Naukowego Prawa Brytyjskiego, działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić na II Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Common law. Historia, doktryna, praktyka, konteksty”.
Współcześnie często charakteryzuje się systemy wywodzące się z tradycji angielskiej jako rodzinę systemów common law – jednymi z najważniejszych krajów w których common law jest systemem obowiązujących są m.in. Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. Z anglosaskim common law związana jest długa, wielowiekowa historia, rozwój oparty na ścierających się doktrynach politycznych i prawnych oraz przemiany w praktyce, nieraz skutkujące rozwiązaniami zupełnie odmiennymi od rozwiązań charakterystycznych dla Europy kontynentalnej.
Celem planowanej konferencji jest poszerzenie wiedzy z zakresu common law na różnych płaszczyznach, począwszy od historycznej, przez filozoficzno-teoretyczną po tę tyczącą się praktyki prawniczej.
Do wygłoszenia prelekcji zapraszamy studentów oraz doktorantów, a także praktyków, zainteresowanych szeroko pojętą tematyką konferencji. Liczymy także na obecność w charakterze uczestników biernych studentów z całej Polski, pragnących zgłębić swoją wiedzę z zakresu common law. Mamy nadzieję, że szeroki zakres tematyczny wyznaczony przez tytuł konferencji pozwoli Państwu na wybór wielu ciekawych tematów.
Konferencja odbędzie się 12 września 2020 roku roku na platformie Microsoft Teams.
Opłata za uczestnictwo czynne wynosi 25 zł. Po zakończeniu Konferencji zaświadczenia uczestnictwa czynnego zostaną wysłane do prelegentów niezwłocznie drogą pocztową.
Chęć uczestnictwa czynnego prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie ankiety zawartej w poniższym linku oraz o przesłanie abstraktu wystąpienia na adres mailowy Koła Naukowego Prawa Brytyjskiego prawobrytyjskie.uam@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1KLhbEuWCYBV0Q4Pob59kS3A4uEsqM_0uDb2gqoYgDqA/edit – ankieta uczestnictwa czynnego
Uczestnictwo bierne jest bezpłatne. Chęć uczestnictwa biernego prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie ankiety zawartej w linku poniżej.
W przypadku chęci otrzymania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo bierne opłata za jego wydanie wynosi 25 zł.
https://docs.google.com/forms/d/1AzzjNls2vXGUJIFJtXZU956B4KRyXvedWpF1Sf-l3LY/edit – ankieta uczestnictwa biernego

Proponowane tematy wystąpień:
– Geneza brytyjskiego parlamentaryzmu.
– Magna Charta Libertatum. Znaczenie.
– Hobbes, Locke, Bentham. Poglądy na filozofię prawa.
– Rozwój judical review w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku.
– Rozwój common law w koloniach brytyjskich.
– Ewolucja Izby Lordów na przestrzeni dziejów Wielkiej Brytanii.
– Konstytucja Wielkiej Brytanii. Rozważania problemowe.
– William Blackstone. Spuścizna.
– Anglosaska doktryna precedensu.
– Edward Coke i jego wpływ na rozwój common law.
– Sądy pokoju w krajach anglosaskich.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wymogi dotyczące abstraktu:
– do 250 słów (czcionka Times New Roman 12; odstęp między wierszami – 1,5 wiersza) w języku polskim.
– Format: Microsoft Word
– Prosimy, aby plik w swojej nazwie zawierał imię i nazwisko
– w samym abstrakcie należy podać nazwę reprezentowanej uczelni oraz stopień naukowy
Czas przewidziany na wystąpienie dla każdego z prelegentów to 15 minut.
Termin nadsyłania abstraktów mija 31 sierpnia.
Planowane ogłoszenie wyniku naborów abstraktów nastąpi 6 września.
Pytania prosimy kierować na wskazany adres mailowy: prawobrytyjskie.uam@gmail.com.
Organizatorzy