Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w praktyce

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w praktyce

 • Strona wydarzenia:

  https://forms.gle/3LFBectUKHgxz9pV9

 • Kategoria:

  Szkolenie

 • Data:

  2023-02-17

 • E-mail:

  fidesconsultingpl@gmail.com

 • Lokalizacja:

  ONLINE

opis wydarzenia:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nakłada na radę gminy obowiązek uchwalenia zasada wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli
w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel. Uchwalony program podlega realizacji i wiąże się z podejmowaniem określonych czynności w celu urzeczywistnienia praw osób uprawnionych do korzystania z gminnego zasobu mieszkaniowego, a także egzekwowania ich obowiązków.
O tym wszystkim opowiemy na szkoleniu : Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w praktyce
Szkolenie odbędzie się w dniu 17 lutego 2023 roku o godz. 10.00.

Dla kogo szkolenie ?
 Szkolenie przewidziane jest dla pracowników urzędów gmin, gminnych jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych zaangażowanych w realizację zadań związanych
z gospodarowaniem gminnym zasobem komunalnym.
Jaki jest cel szkolenia ?
 Celem szkolenia jest zdobycie, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym.
Program szkolenia
1. Pojęcie mieszkaniowego zasobu gminy.
2. Zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej jako zadanie własne gminy.
3. Uchwała rady gminy – zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel.
4. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą stosowanie obniżek czynszu.
5. Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy.
6. Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu.
7. Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.
8. Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony
i najem socjalny lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.
9. Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.
10. Warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych,
z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności.
11. Zasady przeznaczania lokali na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794, 803 i 1981) oraz ustawie
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159, 1006 i 1981).
12. Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.
13. Powierzchnia lokalu a możliwość wypowiedzenia umowy najmu.
14. Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego oraz oświadczenie majątkowe.
15. Okresowa weryfikacja spełniania przez najemcę kryterium dochodowego.
16. Najem socjalny lokalu.
17. Tymczasowe pomieszczenia.
18. Dyskusja.
19. Zakończenie.

Forma szkolenia
 Szkolenie przeprowadzone będzie w formie online w wymiarze 4 godzin. Każdy ze zgłoszonych uczestników otrzyma link umożliwiający wzięcie udziału w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe na podany adres e-mail.
Co zawierają materiały szkoleniowe ?
Materiały szkoleniowe zawierają :
 Wyciągi z obowiązujących przepisów prawa
 Wzory dokumentów
 Praktyczne wyjaśnienia

Prowadzący szkolenie
 radca prawny Łukasz Jaroszewski, specjalista w zakresie samorządu terytorialnego, zajmujący się od 20 lat obsługą prawną urzędów gmin i ich jednostek organizacyjnych,
Termin szkolenia

17 lutego 2023 roku, godz. 10.00.
Koszt szkolenia

Koszt szkolenia wynosi 350 brutto od każdego uczestnika.
Wpłaty należy dokonać na konto FIDES CONSULTING Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew
93 1090 1131 0000 0001 4482 8301, na podstawie faktury VAT wystawionej po szkoleniu.

Dane kontaktowe :
Fides Consulting Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew
e-mail : fidesconsultingpl@gmail.com
tel. 62 741 43 87

Zgłoszeń prosimy dokonywać na formularzu zamieszczonym pod linkiem :
https://forms.gle/3LFBectUKHgxz9pV9