WYCINKA DRZEW LUB KRZEWÓW W 2023 ROKU

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  WYCINKA DRZEW LUB KRZEWÓW W 2023 ROKU

 • Strona wydarzenia:

  https://forms.gle/27iz9qRXRpUggYVz8

 • Kategoria:

  Szkolenie

 • Data:

  2023-01-03

 • E-mail:

  fidesconsultingpl@gmail.com

 • Lokalizacja:

  ONLINE

opis wydarzenia:

W roku 2023 zostaną wprowadzone zmiany w procedurze udzielania zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów. Jednocześnie planowane są zmiany w zakresie odstępstw od obowiązku uzyskania zezwolenia. Kwestie związane z uzyskaniem zezwolenia bądź braku obowiązku jego uzyskania stwarzają wiele problemów praktycznych. Mają one także związek z innym ustawami, gdyż od ich uregulowań zależy wdrożenie odpowiedniej procedury.
O tym wszystkim opowiemy na szkoleniu : Wycinka drzew i krzewów w 2023 roku.
Szkolenie odbędzie się w dniu 3 stycznia 2023 roku o godz. 10.00.

Dla kogo szkolenie ?
 Szkolenie przewidziane jest dla pracowników urzędów biorących udział w procedurze związanej z usunięciem drzew i krzewów.
Jaki jest cel szkolenia ?
 Celem szkolenia jest zdobycie, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy w zakresie przepisów związanych z usuwaniem drzew lub krzewów.
Program szkolenia
1. Zezwolenie jako podstawa usunięcia drzew lub krzewów.
2. Wnioskodawca :
a) posiadacz nieruchomości,
b) właściciel urządzeń o których mowa 49 § 1 Kodeksu, cywilnego,
c) spółdzielnia mieszkaniowa,
d) wspólnota mieszkaniowa,
e) zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
f) użytkownik wieczysty,
g) posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Wójt, burmistrz, prezydent miasta jako organ właściwy do wydania zezwolenia.
4. Wojewódzki konserwator zabytków jako organ właściwy do wydania zezwolenia;
a) nieruchomość bądź jej część wpisana do rejestru zabytków,
b) pojęcie zabytku,
c) pojęcie rejestru zabytków i ewidencji zabytków,
d) usunięcie drzew lub krzewów jako zniszczenie zabytku.
5) Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu w pasie drogi publicznej.
6) Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową.
7) Obowiązek przesłania do uzgodnienia projektu zezwolenia.
8) Postępowanie w przedmiocie uzgodnienia projektu zezwolenia.
9) Wniosek o wydanie zezwolenia:
a) forma papierowa,
b) forma elektroniczna,
c) udostępnienie formularza wniosku.
10) Oględziny przed wydaniem zezwolenia.
11) Nasadzenia zastępcze albo przesadzenie drzewa lub krzewu.
12) Charakter zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
13) Treść zezwolenia.
14) Odszkodowanie za usunięcie drzew lub krzewów.
15) Brak obowiązku uzyskania zezwolenia :
a) krzewy rosnące w skupiskach i na określonych terenach,
b) drzewa ze względu na obwód (przepisy planowane),
c) drzewa lub krzewy na nieruchomościach osób fizycznych,
d) drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia nieużytków do użytkowania rolnego,
e) drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach,
f) drzewa lub krzewy owocowe,
g) drzewa lub krzewy na innych terenach.
16) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa :
a) treść zgłoszenia.
b) oględziny,
c) uzupełnienie zgłoszenia,
d) zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,
d) sprzeciw organu.
17) Opłata za usunięcie drzew lub krzewów.
18 ) Stawki opłat za usunięcie drzew lub krzewów.
19 ) Uiszczenie i przedawnienie opłaty.
20 ) Dyskusja.
21) Zakończenie.

Forma szkolenia
 Szkolenie przeprowadzone będzie w formie online w wymiarze 4 godzin. Każdy ze zgłoszonych uczestników otrzyma link umożliwiający wzięcie udziału w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe na podany adres e-mail.
Co zawierają materiały szkoleniowe ?
Materiały szkoleniowe zawierają :
 Wyciągi z obowiązujących przepisów prawa
 Wzory dokumentów
 Praktyczne wyjaśnienia
Prowadzący szkolenie
 radca prawny Łukasz Jaroszewski, specjalista w zakresie samorządu terytorialnego, zajmujący się od 18 lat obsługą prawną urzędów gmin i ich jednostek organizacyjnych,
Termin szkolenia

3 stycznia 2023 roku, godz. 10.00.
Koszt szkolenia

Koszt szkolenia wynosi 360 brutto od każdego uczestnika.
Wpłaty należy dokonać na konto FIDES CONSULTING Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew
93 1090 1131 0000 0001 4482 8301, na podstawie faktury VAT wystawionej po szkoleniu.

Dane kontaktowe :
Fides Consulting Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew
e-mail : fidesconsultingpl@gmail.com
tel. 62 741 43 87

Zgłoszeń prosimy dokonywać na formularzu zamieszczonym pod linkiem :
https://forms.gle/27iz9qRXRpUggYVz8