The American Legal, Political & Economic Thought

The American Legal, Political & Economic Thought

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

––––––––––––––––––––––––ENGLISH––––––––––––––––––––––––––

Center For American Studies and the American Law Society from the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland) are proud to invite you to take part in the 3rd International Conference „The American Legal, Political & Economic thought: Theoretical Reflections & Contemporary Challenges”.

One of the most important goals of the conference is to discuss the shaping and functioning of the American legal, political and economic institutions, and therefore the American body politic, through an interdisciplinary prism. The conference encourages and aims at using scholarly achievements of various strains of philosophy, sociology, political science, economics and law to broaden the knowledge of the audience, as well as the participants themselves. Thus, not only is it an excellent opportunity to popularize American thought throughout the academic circles, but also a possibility of interdisciplinary polemics among speakers, students and participants not associated with the academic environment, yet interested in the main theme of the conference.

We would like to invite all students (undergraduates and graduates, including Ph.D. candidates) and experienced researchers who wish to broaden and share the knowledge they have gained so far.

We suggest the following presentation contexts:

– Ch.S. Pierce and W. James’ pragmatism as the philosophical basis of American legal realism;
– the sociological jurisprudence of Roscoe Pound and the social engineering project;
– Roscoe Pound’s dispute with realists (K.N. Llewellyn and J. Frank);
– law in action and critics of the law in books;
– American theories of justice and other legal theories (John Rawls, Robert Nozick, Ronald Dworkin, etc.);
– political philosophy and theory (social democracy, libertarianism, anarchism, republicanism, liberalism, etc.);
– legal, political and economic thought of the Founding Fathers (Jefferson, Hamilton, Madison, Washington, Franklin, Adams, Paine, etc.)
– totalitarian doctrines in the United States (fascism, nazism, etc.)
– doctrines of racial segregationism
– federalism and anti-federalism in the USA
– character and corollaries of the New Deal program
– Reagonomics;
– Pax Americana;
– common law and private means of resolving disputes and bringing to justice (eg in the context of mediation);
– basics and assumptions of the common law system;
– creating and functioning of precedents in the US;
– ADR trend and its impact on thinking about the judiciary;
– position of the American judge in the field of shaping civic attitudes and building a legal culture;
– American institutionalism within economic sciences from the 1920s and 1930s (T. Veblen, J.R. Commons, W. Mitchell);
– institutional Law & Economics theory;
– public choice theory;
– New Haven School.
– role of the United States in the Bretton Woods system
– U.S. dollar as a sociopolitical institution
– political economy of the Federal Reserve System
– American theories of economic development (R. Solow, H. Chenery, etc.)

The interdisciplinary nature of the conference assumes a wide range of topics. Therefore, we strongly encourage to submit papers that will go beyond the abovementioned list.

ACTIVE AND PASSIVE PARTICIPATION – INFORMATION

The fee for active participation: 50 €/200 zł

Passive participation is free and does not require prior notification.

Persons interested in active participation are required to send an abstract (including bibliography) to the e-mail address: conference.americanlegal@gmail.com until April 6, 2019.

The results of the selection of qualified abstracts will be published by 10/04/2018. The conference fee is to be paid by 13/04/2019.

REQUIREMENTS OF THE ABSTRACT
The length of the text should be at least 250-300 words. The text should be edited according to the following rules:
– font: Times New Roman, size 12;
– foreign-language phrases in italics;
– interline: 1.5;
– standard margins (upper, lower, left and right: 2.5 cm);
– adjusted.

The text should be in Microsoft Word format (.doc / .docx) or PDF.

* The bibliography should be attached.
* Name, surname and affiliation of the author should be included in the header of the paper.
* We highly encourage PowerPoint presentations – please indicate that you will use one in your abstract (in the header/footer)
* You are also encouraged to send your CV/resume. It’s not mandatory but might serve as a reference during selection of participants

We reserve the right to select abstracts.

ABSTRACTS NOT COMPLYING WITH THE FORMAL REQUIREMENTS WILL BE REJECTED WITHIN PRELIMINARY FORMAL VERIFICATION.

In case of any questions, please to not hesitate to contact us by email: conference.americanlegal@gmail.com
or through a private message addressed to the American Law Society on Facebook.

––––––––––––––––––––––––POLISH––––––––––––––––––––––––

Center For American Studies i Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego „The American Law Society” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „The American Legal, Political & Economic Thought: Theoregical Reflections & Contemporary Challenges”.

Jednym z najbardziej istotnych założeń sesji jest dyskusja, wykorzystująca dotychczasowe osiągnięcia z zakresu filozofii, socjologii, politologii i ekonomii w badaniach nad kształtowaniem i funkcjonowaniem amerykańskich instytucji politycznych, ekonomicznych i prawnych.

Celem konferencji jest przedstawienie nieprezentowanych dotychczas poglądów i oryginalnych stanowisk. Komitet Organizacyjny oczekuje nowatorskiego i krytycznego podejścia do dotychczas prezentowanych poglądów oraz propozycji rozwiązania wciąż kwestionowanych w amerykańskiej myśli politycznej, ekonomicznej i prawnej problemów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji studentów, doktorantów oraz doświadczonych pracowników nauki.

Proponujemy następujące konteksty prezentacji:

– pragmatyzm Ch.S. Pierc’a i W. Jamesa jako podstawa filozoficzna amerykańskiego realizmu prawniczego;
– socjologiczna jurysprudencja Roscoe Pounda i projekt inżynierii społecznej;
– spór Roscoe Pounda z realistami (K.N. Llewellyn oraz J. Frank);
– law in action i krytyka law in books;
– amerykańskie teorie sprawiedliwości oraz teorie państwa i prawa (John Rawls, Robert Nozick, Ronaldw Dworkin);
– filozofia polityki (socjaldemokracja, liberalizm, republikanizm, libertarianizm, anarchizm, itd.);
– prawna, polityczna i ekonomiczna myśl Ojców Założycieli (Jefferson, Waszyngton, Adams, Madison, Hamilton, Paine, etc.)
– doktryny totalitarne w USA (nazizm, faszyzm)
– doktryny segregacjonizmu rasowego
– doktryny federalizmu i anty-federalizmu w USA
– charakter i skutki programu New Deal
– Reagonomics;
– Pax Americana;
– prawo zwyczajowe oraz prywatne środki rozwiązywania sporów i wymierzania sprawiedliwości (np. w kontekście mediacji);
– podstawy i założenia systemu common law;
– tworzenie i funkcjonowanie precedensów w USA;
– nurt ADR i jego wpływ na myślenie o sądownictwie;
– pozycja sędziego amerykańskiego w sferze kształtowania postaw obywatelskich i budowania kultury prawnej;
– amerykański instytucjonalizm w obrębie nauk ekonomicznych z lat 20. i 30. XX wieku (T. Veblen, J.R. Commons, W. Mitchell);
– instytucjonalna szkoła Law&Economics;
– Szkoła Virginii;
– Szkoła New Haven
– Szkoła Chicagowska;
– Rola USA w systemie z Bretton Woods;
– pozycja dolara amerykańskiego w systemie dewizowo-złotowym;
– polityka monetarna prowadzona przez FED;
– modele luki H. Chenery’ego; model wzrostu R. Solowa

Interdyscyplinarny charakter konferencji zakłada szerokie spektrum rozważań i analiz w obrębie ww. zagadnień.

Serdecznie zachęcamy również do zgłaszania referatów, które będą wykraczały poza powyższą listę, o ile zmieszczą się w tematyce konferencji.

UDZIAŁ CZYNNY I BIERNY – INFORMACJE

Z uwagi na charakter wydarzenia, prosimy o przygotowanie abstraktów oraz wystąpień w języku angielskim.

Opłata za uczestnictwo czynne: 50 €/200 zł

Prosimy również o przysłanie potwierdzenia dokonania wpłaty na adres email:
conference.americanlegal@gmail.com

Uczestnictwo bierne jest darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie abstraktu (wraz z bibliografią) na adres e-mail: conference.americanlegal@gmail.com do 6 kwietnia 2019 r.

Wyniki wyboru zakwalifikowanych referatów do 10.04.2019 r.
Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do 13.04.2019 r.

WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU

Długość tekstu powinna wynosić co najmniej 250-300 słów. Tekst powinien być zredagowany wg następujących zasad:
– czcionka: Times New Roman, rozmiar 12;
– zwroty obcojęzyczne pisane kursywą;
– interlinia: 1,5;
– marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm);
– wyjustowany.

Tekst należy zapisać w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie .doc/.docx) lub PDF.

* Do tekstu należy dołączyć bibliografię
* Na abstrakcie należy również umieścić imię, nazwisko oraz afiliację Autora
* W nagłówku/stopce abstraktu prosimy również umieścić informację czy będą państwo korzystać z prezentacji PowerPoint (co bardzo mocno sugerujemy)
* Obok abstraktu można załączyć również CV. Nie jest to konieczne, ale może służyć jako punkt referencyjny podczas selekcji abstraktów przez Komitet Naukowy

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

ABSTRAKTY NIESPEŁNIAJĄCE POWYŻSZYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE W RAMACH WSTĘPNEJ WERYFIKACJI FORMALNEJ.

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową: conference.americanlegal@gmail.com
lub poprzez wiadomość prywatną skierowaną do Koła Naukowego Prawa Amerykańskiego „The American Law Society”.