STOSUNEK PRACY PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO A ZMIANY W PRAWIE PRACY

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  STOSUNEK PRACY PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO A ZMIANY W PRAWIE PRACY

 • Strona wydarzenia:

  https://forms.gle/CqsKi5V2TnzkBuPy5

 • Kategoria:

  Szkolenie

 • Data:

  2023-02-14

 • E-mail:

  fidesconsultingpl@gmail.com

 • Lokalizacja:

  ONLINE

opis wydarzenia:

Rok 2023 to rok istotnych zmian w prawie pracy. Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw określa zasady dokonywania kontroli trzeźwości pracowników i w sposób kompleksowy normuje wykonywanie pracy zdalnej. Obie instytucje nakładają na pracodawcę nowe obowiązki, w tym w zakresie aktualizacji dokumentacji, informacji przekazywanych pracownikom, oceny ryzyka pracy zdalnej. W trakcie procedowania jest ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która dokonuje implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 105) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 79). Ustawy ta zmienia zasady zawierania umów, w tym w szczególności w zakresie umowy na okres próbny, wprowadza dodatkowe dni wolne od pracy a także reguluje kwestie urlopów opiekuńczych. Ma ona wejść w życie po upływie 21 dni od ogłoszenia. Wprowadzane zmiany mają wpływ na stosunek pracy pracownika samorządowego

O tym wszystkim opowiemy na szkoleniu STOSUNEK PRACY PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO
A ZMIANY W PRAWE PRACY
Szkolenie odbędzie się w dniu 14 lutego 2023 roku o godz. 12.00.

Dla kogo szkolenie ?
 Szkolenie przewidziane jest dla pracowników urzędów samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.
Jaki jest cel szkolenia ?
 Celem szkolenia jest zdobycie, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy a także jej praktyczne zastosowanie w zakresie przepisów prawa pracy, w tym wprowadzanych zmian.
Program szkolenia
1. Podstawa zatrudnienia pracownika samorządowego.
2. Warunki konieczne do zatrudnienia na stanowisku pracownika samorządowego.
3. Odwołanie lub rozwiązanie stosunku pracy.
4. Podmioty wykonujące czynności z zakresu prawa pracy.
5. Nabór na stanowisko urzędnicze.
6. Służba przygotowawcza.
7. Kontrola trzeźwości pracowników samorządowych.
8. Praca zdalna pracowników samorządowych.
9. Umowa o pracę jako źródło stosunku pracy.
10. Okres na jaki zawierana jest umowa o pracę – stan aktualny i wprowadzane zmiany.
11. Umowa na okres próbny – stan aktualny i wprowadzane zmian
12. Dzień rozpoczęcia pracy – stan aktualny i wprowadzane zmiany.
13. Możliwość pozostawania pracownika w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy.
14. Treść i forma umowy o pracę – stan aktualny i wprowadzane zmiany.
15. Obowiązki informacyjne pracodawcy – stan aktualny i wprowadzane zmiany.
16. Umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy – stan aktualny i wprowadzane zmiany.
17. Wniosek pracownika o zmianę warunków pracy.
18. Katalog przyczyn, które nie mogą być podstawą rozwiązania stosunku pracy.
19. Ciężar dowodu co do przyczyny rozwiązania umowy o pracę – wniosek pracownika
o wskazanie przyczyn rozwiązania umowy o pracę.
20. Uzasadnienie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę – stan aktualny i wprowadzane zmiany.
21. Obowiązek zawiadomienia o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę organizacji związkowej – stan aktualny i wprowadzane zmiany.
22. Odwołanie od wypowiedzenia i orzeczenia sądu – stan aktualny i wprowadzane zmiany.
23. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.
24. Wysokość odszkodowania – stan aktualny i wprowadzane zmiany.
25. Odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy terminowej – stan aktualny i wprowadzane zmiany.
26. Obowiązki informacyjne pracodawcy – stan aktualny i wprowadzane zmiany.
27. Zasady odbywania szkoleń – stan aktualny i wprowadzane zmiany.
28. Prawo do przerwy – stan aktualny i wprowadzane zmiany.
29. Urlop opiekuńczy.
30. Dyskusja.
31. Zakończenie.

Forma szkolenia
 Szkolenie przeprowadzone będzie w formie online w wymiarze 3 godzin. Każdy ze zgłoszonych uczestników otrzyma link umożliwiający wzięcie udziału w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe na podany adres e-mail.
Co zawierają materiały szkoleniowe ?
Materiały szkoleniowe zawierają :
 Wyciągi z obowiązujących przepisów prawa
 Wzory dokumentów
 Praktyczne wyjaśnienia
Prowadzący szkolenie
 radca prawny Łukasz Jaroszewski, specjalista w zakresie samorządu terytorialnego, zajmujący się od 19 lat obsługą prawną urzędów gmin i ich jednostek organizacyjnych,
Termin szkolenia

14 lutego 2023 roku, godz. 12.00.
Koszt szkolenia

Koszt szkolenia wynosi 360 brutto od każdego uczestnika.
Wpłaty należy dokonać na konto FIDES CONSULTING Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew
93 1090 1131 0000 0001 4482 8301, na podstawie faktury VAT wystawionej po szkoleniu.

Dane kontaktowe :
Fides Consulting Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew
e-mail : fidesconsultingpl@gmail.com
tel. 62 741 43 87

Zgłoszeń prosimy dokonywać na formularzu zamieszczonym pod linkiem :
https://forms.gle/CqsKi5V2TnzkBuPy5