Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o podmiocie gospodarczym

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Rachunkowość dla prawników
Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o podmiocie gospodarczym
26 marca 2021 r.
Forma: szkolenie online na platformie MS TEAMS
Organizator: Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Uczelni Łazarskiego; praktykszkolenia.pl

Termin: 26 marca 2021r., godz. 9.30 – 13.00
Forma: szkolenie online

Cel szkolenia: Szkolenie „Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o podmiocie gospodarczym” jest poświęcone omówieniu obowiązków sprawozdawczych podmiotów wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie prawa bilansowego i podatkowego. Jego celem jest usystematyzowanie wiedzy na temat sprawozdawczości finansowej, odpowiedzialności za jakość sprawozdań oraz zawartości informacyjnej poszczególnych części sprawozdania finansowego. Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu ilustrowanego studiami przypadków. Wszelkie zagadnienia będą omawiane na podstawie autentycznych sprawozdań finansowych i z uwzględnieniem praktycznych przykładów.

Prelegent: dr Adam Chmielewski, biegły rewident, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Program szkolenia:

System rachunkowości w Polsce
Prawo bilansowe a prawo podatkowe
Polskie i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
Podstawa prawna funkcjonowania rachunkowości
Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze podmiotów gospodarczych
Ewidencje podatkowe
Rachunkowość – pełne księgi
Zakres sprawozdania finansowego w zależności od wielkości podmiotu
Odpowiedzialność karna i odszkodowawcza za nieprawidłowości w rachunkowości
Manipulacje księgowe a rachunkowość kreatywna
Elementy sprawozdania finansowego
Budowa i zawartość informacyjna bilansu
Budowa i zawartość informacyjna rachunku zysków i strat
Budowa i zawartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych
Zawartość informacyjna informacji dodatkowej i zestawienia zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane
Opłaty

Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – bezpłatnie
Dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 252,03 zł netto + 2% VAT = 310 zł brutto
Dla członków Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych – 292,68 zł netto + 23% VAT = 360 zł brutto
Dla pozostałych osób – 382,11 zł netto + 23% VAT = 470 zł