Rola prawa w życiu człowieka

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo!
Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Rola prawa w życiu człowieka w ujęciu nauk społecznych i humanistycznych”.

??????
Konferencja odbędzie się w sobotę 17 kwietnia 2021 między 9.00 a 19.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 18 kwietnia 2021).

????? ??????? ????????????
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat roli prawa w życiu człowieka przez pryzmat nauk społecznych i humanistycznych (jak np. politologii, ekonomii, filozofii, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa czy historii).
Czy w państwie bezprawia, jedynym czynnikiem ograniczającym zachowanie człowieka byłoby jego własne sumienie? Jaka jest praktyczna rola prawa w życiu każdego z nas? Czy czujemy, że służy nam jako obywatelom, czy może jest ono uciążliwością? Interdyscyplinarny charakter konferencji zakłada szerokie spektrum rozważań i analiz w obrębie postawionych wyżej pytań, i nie tylko.
Jednym z najbardziej istotnych założeń sesji jest dyskusja, wykorzystująca dotychczasowe osiągnięcia z zakresu psychologii, filozofii, socjologii i politologii w badaniach nad rolą prawa w życiu jednostki. W czasach współczesnych dość mocno akcentuje się postulat integracji nauk prawnych z pozostałymi naukami społecznymi, co zmusza nas do poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące znaczenia prawa, dynamiki i kierunków jego rozwoju we wspomnianych dziedzinach nauk, w celu jego zrozumienia i urzeczywistnienia.
??????????? (?????ł?????) ??????? ??????????:
• miejsce prawa w strukturze społecznej i jego podstawowe funkcje
• problematyka polityki prawa w ujęciu badań socjologiczno-prawnych (prawo jako narzędzie zmiany społecznej)
• kierunki psychologiczne w teorii i praktyce prawa
• osiągnięcia i kierunki rozwoju psychologii w naukach prawno-procesowych
• subiektywistyczna koncepcja prawa jako zjawiska psychologicznego (w odniesieniu do rozważań Leona Petrażyckiego)
• zasięg społeczny nieposłuszeństwa obywatelskiego i jego współczesne znaczenie
• egoistyczna dbałość o prawnie gwarantowane interesy jednostki, a dobro ogółu w społeczeństwie demokratycznym
• relacje pomiędzy prawem a wolnościami wyznania i sumienia
Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

??? ?????
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

??????? ??????? ???????????
• Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk (Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu)
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)

???????????? ?????? ? ?????? – ??????????
UCZESTNICTWO CZYNNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu z zachowaniem wymogów formalnych oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/b3CvvBurLVTZBUs29
• Akceptacja Regulaminu konferencji w formularzu – Regulamin dostępny jest pod niniejszym linkiem:
https://tinyurl.com/y4ecxjk3
• Powyższych czynności należy dokonać do godz. 23.59 dnia 5 kwietnia 2021 r.;
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 7 kwietnia 2021 r.
Wymogi formalne dotyczące abstraktów:
• Długość tekstu: 200–300 słów;
• Font (czcionka): Times New Roman 12;
• Interlinia: 1,5;
• Tekst wyjustowany;
• Format pliku: PDF;
• Nazwa pliku: Nazwisko + Imię np. Kowalski Michał.pdf;
• W abstrakcie należy również umieścić imię, nazwisko oraz afiliację (uczelnię) autora / autorów (na górze strony);
• Abstrakt należy także wkleić jako tekst do formularza zgłoszeniowego.
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. Jednocześnie informujemy, że abstrakty niespełniające ww. wymogów zostaną we wstępnej selekcji odrzucone. Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 6 kwietnia 2021 r.
UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/oHdTAvCZdfvYJz1s5
• Czynności tej należy dokonać do godz. 23.59 dnia 7 kwietnia 2021 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 9 kwietnia 2021 r.

??Ł??? ?? ????????????
UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI)
• 99 zł – wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Komitet Naukowy PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez prelegenta adres mailowy.
UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu stowarzyszenia PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja pt. Rola prawa w życiu człowieka”
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.
W przypadku współwystąpienia dwójki autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

???
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT;
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi;
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji;
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch uczestników (opłatę należy pomnożyć przez ilość prelegentów);
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień);
• Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane pocztą tradycyjną/mailową w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski);
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Podczas wystąpienia koniecznym jest używanie zarówno mikrofonu, jak i kamery internetowej (przekaz audio-video). Niezachowanie tego wymogu będzie skutkowało niemożliwością otrzymania przez uczestnika certyfikatu.
• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3

????????
W razie pytań prosimy o kontakt poprzez wiadomość prywatną skierowaną na Facebooku do Center For American Studies.
Do zobaczenia na konferencji!