Realizacja gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Realizacja gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

 • Strona wydarzenia:

  https://forms.gle/Wh5mpDJH18SzRCzd7

 • Kategoria:

  Szkolenie

 • Data:

  2023-02-10

 • E-mail:

  fidesconsultingpl@gmail.com

 • Lokalizacja:

  ONLINE

opis wydarzenia:

Realizacja gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt rada gminy jest zobowiązana, określić w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program ten określa poszczególne obowiązki gminy w zakresie realizacji powyższego zadania. Realizacja poszczególnych punktów programu stwarza niejednokrotnie wiele problemów praktycznych
O tym wszystkim opowiemy na szkoleniu Realizacja gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Szkolenie odbędzie się w dniu 10 lutego 2023 roku o godz. 10.00.

Dla kogo szkolenie ?
 Szkolenie przewidziane jest dla pracowników urzędów gmin, jednostek organizacyjnych
i spółek komunalnych zaangażowanych w realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.
Jaki jest cel szkolenia ?
 Celem szkolenia jest zdobycie, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy a także jej praktycznego zastosowania w zakresie tworzenia i realizacji gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Program szkolenia
1. Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie jako zadanie własne gminy.
2. Procedura uchwalania gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.
4. Pojęcie schroniska dla zwierząt.
5. Czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi.
6. Opieka nad wolnożyjącymi kotami oraz ich dokarmianie.
7. Odławianie bezdomnych zwierząt.
8. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt.
9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
10. Usypianie ślepych miotów.
11. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych |
z udziałem zwierząt.
13. Plan znakowania zwierząt w gminie.
14. Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie.
15. Powierzenie zadań podmiotowi prowadzącemu schronisko.
16. Wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu oraz sposób wydatkowania tych środków.
17. Uprawnienia organizacji społecznych.
18. Dyskusja.
19. Zakończenie.
Forma szkolenia
 Szkolenie przeprowadzone będzie w formie online w wymiarze 4 godzin. Każdy ze zgłoszonych uczestników otrzyma link umożliwiający wzięcie udziału w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe na podany adres e-mail.
Co zawierają materiały szkoleniowe ?
Materiały szkoleniowe zawierają :
 Wyciągi z obowiązujących przepisów prawa
 Wzory dokumentów
 Praktyczne wyjaśnienia
Prowadzący szkolenie
 radca prawny Łukasz Jaroszewski, specjalista w zakresie samorządu terytorialnego, zajmujący się od 19 lat obsługą prawną urzędów gmin i ich jednostek organizacyjnych,
Termin szkolenia

10 lutego 2023 roku, godz. 10.00.

Koszt szkolenia

Koszt szkolenia wynosi 350 brutto od każdego uczestnika.
Wpłaty należy dokonać na konto FIDES CONSULTING Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew
93 1090 1131 0000 0001 4482 8301, na podstawie faktury VAT wystawionej po szkoleniu.

Dane kontaktowe :
Fides Consulting Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew
e-mail : fidesconsultingpl@gmail.com
tel. 62 741 43 87

Zgłoszeń prosimy dokonywać na formularzu zamieszczonym pod linkiem :
https://forms.gle/Wh5mpDJH18SzRCzd7