Przemiany prawnych regulacji korzystania i zaopatrzenia w wodę

Przemiany prawnych regulacji korzystania i zaopatrzenia w wodę

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie oraz Koło Naukowe Prawa Prywatnego mazaszczyt zaprosić Państwa do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Przemiany prawne regulacji korzystania i zaopatrzenia w wodę.

ZARYS PROBLEMATYKI:

W trakcie prac nad nowym prawem wodnym, byliśmy świadkami ścierania się różnorodnych idei, przeciwstawnych koncepcji i nierzadko sprzecznych ze sobą interesów.
Istotnym pozostają ,także zagadnienia zmian normatywnych, związanych z zaopatrywaniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.
Wyrażamy nadzieję, że konferencja „Przemiany prawne regulacji korzystania i zaopatrzenia w wodę” przyczyni się do szerokiej debaty na temat przepisów prawnych regulujących gospodarkę wodno-ściekową,oraz licznym zmianom, którym ulegają regulacje prawne związana z gospodarowaniem wodą.
Proponowany obszar debaty konferencyjnej:
• sfera zobowiązaniowa dotycząca prawa wodnego i zaopatrywania w wodę;
• wzajemny stosunek prawa cywilnego wobec imperium administracyjnego w obszarze regulacji wodnych;
• woda jako element polityki globalnej, problem braku wody i handlu wodą;
• delikty związane z przestrzeganiem obowiązków wynikających z regulacji wodnych;

STRUKTURA I PROGRAM KONFERENCJI:

Dzień pierwszy:
• panel ekspercki – 11.00- 15.00 (pomiędzy wystąpieniami przewidziane są następujące przerwy: przerwa kawowa o godz. 12.30, przerwa obiadowa o godz 14.30)
• panel naukowy – 15.30- 19.00 ( 16.30- 17.00 przerwa kawowa)
• uroczysta kolacja dla uczestników wydarzenia – godzina 20.30

Dzień drugi: panel doktorancko-studencki godzina 10.30- 14.30 (12.00-12.15 przerwa kawowa)

ABSTRAKTY I AKCEPTACJA TEMATÓW:
WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU:

Długość tekstu powinna wynosić 250-500 słów, czcionka Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5.
Długość referatu nie powinna przekraczać 12 minut.
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Abstrakty referatów winny być złożone najpóźniej do 10 kwietnia 2019r na adres e-mail: sknprawaprywatnegouwm@gmail.com. W treści maila prosimy o podanie następujących informacji: tytuł naukowy/ kierunek i rok studiów, reprezentowana uczelnia.
Informacje o akceptacji tematów referatów przekazane zostaną do dnia 15 kwietnia 2019r.

FINANSOWANIE:
Opłata konferencyjna wynosi 150 zł, obejmuje ona czynny udział w konferencji, umieszczenie materiałów w wydawnictwie, poczęstunek.
Numer rachunku, na który należy dokonać wpłat zostanie udostępniony osobom zgłaszającym udział w konferencji, w odpowiedzi na kierowane zgłoszenia.