PROBLEMY POSTĘPOWANIA W PRZEDMIOCIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  PROBLEMY POSTĘPOWANIA W PRZEDMIOCIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 • Strona wydarzenia:

  https://forms.gle/a49G5paxRzvF98zFA

 • Kategoria:

  Szkolenie

 • Data:

  2023-01-30

 • E-mail:

  fidesconsultingpl@gmail.com

 • Lokalizacja:

  ONLINE

opis wydarzenia:

Prowadzenie postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko prowadzi do wielu trudności praktycznych. Postępowanie to wymaga znajomości nie tylko samej ustawy ale także zasad prowadzenia postępowania administracyjnego, w tym tak specyficznego jak zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Błędy w trakcie postępowania mogą wywołać poważne skutki a także narazić na odpowiedzialność osoby je prowadzące.
O tym wszystkim opowiemy na szkoleniu : PROBLEMY POSTĘPOWANIA W PRZEDMIOCIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH.
Szkolenie odbędzie się w dniu 30 stycznia 2023 roku o godz. 10.00.

Dla kogo szkolenie ?
 Szkolenie przewidziane jest dla pracowników urzędów biorących udział w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Jaki jest cel szkolenia ?
 Celem szkolenia jest zdobycie, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy w zakresie przepisów związanych z procedurą wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Program szkolenia
1) Obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2) Decyzje, których wydanie jest poprzedzone uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3) Przeniesienie decyzji na inny podmiot.
4) Przejęcie praw i obowiązków wynikających z decyzji.
5) Wniosek i wszczęcie postępowania
6) Autor prognozy oddziaływania na środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko.
7) Organy właściwe do wydania decyzji.
8) Uzgodnienia i opinie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
9) Organy opiniujące.
10) Udział społeczeństwa.
11) Organizacje ekologiczne w postępowaniu.
12) Wydanie decyzji.
13) Decyzja wariantowa.
14) Decyzja jako podstawa prac przygotowawczych.
15) Szczególne obowiązki w zakresie uzasadniania decyzji.
16) Zasady wykonalności decyzji.
17) Wstrzymanie wykonania, odwołania i skargi.
18) Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
19) Dyskusja.
20) Zakończenie.

Forma szkolenia
 Szkolenie przeprowadzone będzie w formie online w wymiarze 4 godzin. Każdy ze zgłoszonych uczestników otrzyma link umożliwiający wzięcie udziału w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe na podany adres e-mail.
Co zawierają materiały szkoleniowe ?
Materiały szkoleniowe zawierają :
 Wyciągi z obowiązujących przepisów prawa
 Wzory dokumentów
 Praktyczne wyjaśnienia
Prowadzący szkolenie
 radca prawny Łukasz Jaroszewski, specjalista w zakresie samorządu terytorialnego, zajmujący się od 18 lat obsługą prawną urzędów gmin i ich jednostek organizacyjnych,
Termin szkolenia

30 stycznia 2023 roku, godz. 10.00.

Koszt szkolenia

Koszt szkolenia wynosi 360 brutto od każdego uczestnika.
Wpłaty należy dokonać na konto FIDES CONSULTING Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew
93 1090 1131 0000 0001 4482 8301, na podstawie faktury VAT wystawionej po szkoleniu.

Dane kontaktowe :
Fides Consulting Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew
e-mail : fidesconsultingpl@gmail.com
tel. 62 741 43 87

Zgłoszeń prosimy dokonywać na formularzu zamieszczonym pod link
https://forms.gle/a49G5paxRzvF98zFA