„Prawo medyczne. Problemy, wyzwania, perspektywy”

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Wydawnictwo Center For American & European Studies Publishing Press ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w naborze tekstów do recenzowanej, wieloautorskiej i dwujęzycznej monografii naukowej pt. „Prawo medyczne. Problemy, wyzwania, perspektywy” [„Medical Law: Issues, Challenges, Perspectives”].

Monografia stanowi pierwszy tom serii poświęconej szeroko pojętej problematyce prawa medycznego wydawanej przez zespół redakcyjny pod kierownictwem prof. UM w Łodzi dr hab. Błażeja Kmieciaka.

Nabory do kolejnych tomów serii będą odbywać się w regularnych rocznych odstępach.

TEMATYKA MONOGRAFII WIELOAUTORSKIEJ:
Celem monografii jest kompleksowe przedstawienie problematyki prawa medycznego przez pryzmat stojących przed nim wyzwań i perspektyw o charakterze współczesnym, jak i historycznym.Autorzy tekstów (rozdziałów monografii) podejmować mogą ową tematykę przy użyciu dowolnych metod badawczych (dogmatycznej/analitycznej, empirycznej, historycznej, komparatystycznej, statystycznej, etc.). Teksty mogą przybierać formę analiz teoretycznych, jak i opracowań o charakterze praktyczno-empirycznym. Na tym etapie nie zawężamy także obszaru badań ze względu na kryterium geograficzne. Teksty mogą więc podejmować problematykę polskiego prawa medycznego, jak również prawa medycznego innych państw Europy i świata. Stosowne podziały merytoryczne książki (książek) zostaną dokonane na etapie prac redakcyjnych.

PRZYKŁADOWE OBSZARY TEMATYCZNE:
• Prawo do świadczeń zdrowotnych
• Rozwój telemedycyny w dobie (post-)pandemii
• Odpowiedzialność za błąd medyczny
• Prawo do informacji medycznej
• Tajemnica lekarska
• Odpowiedzialność państwa w zakresie ochrony zdrowia
• Zabieg bez zgody pacjenta
• Eksperyment medyczny
• Naruszenie praw pacjenta
• Działanie bez zgody pacjenta
• Oświadczenie woli pro futuro
• Kontakt lekarza z mediami (lekarze a reklama i social media)
• Klauzula dobrego samarytanina
• Klauzula sumienia
• NFZ oraz systemy innych państw
• Prawo do poszanowania intymności i godności
• Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
• Aborcja i Eutanazja – etyczne dylematy w świetle prawa medycznego

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto teksty rozdziałów mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy prac.

Zachęcamy Autorów do podejmowania kontrowersyjnych tematów oraz prezentowania własnych stanowisk. Oryginalne i nietuzinkowe teksty zawsze znajdą uznanie ze strony Redaktorów książki.

DO KOGO SKIEROWANY JEST NABÓR TEKSTÓW?
Do publikacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką prawa medycznego, w szczególności studentów, doktorantów oraz doświadczonych pracowników naukowych.

KOMITET REDAKCYJNY MONOGRAFII:
• prof. UM w Łodzi dr hab. Błażej Kmieciak (Zakład Prawa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi).
• dr Agnieszka Wojcieszak-John (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
• mgr Marta Motucka (Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu).
• Jakub Babuśka (Warwick Law School, The University of Warwick).
• Patrycja Lewandowska (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu).

PROCES RECENZYJNY I ETYKA WYDAWNICZA:
Wydawnictwo opiera proces recenzowania publikacji o współpracę z zewnętrznymi, obiektywnymi Recenzentami, posiadającymi co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.

Wszystkie recenzje odbywają się w trybie double-blind-review, czyli według zasady tzw. podwójnej ślepej recenzji. W myśl tej zasady ani Autorzy, ani Recenzent nie znają swojej tożsamości aż do momentu publikacji monografii.

Etyka wydawnicza i proces recenzyjny są szczegółowo opisane na stronie internetowej Center For American Studies Publishing Press: https://www.cfasofficial.com/pl/etyka-i-recenzja.

WYMOGI EDYTORSKIE INSTRUKCJA:
Instrukcja edytorska znajduje się na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem: https://www.cfasofficial.com/pl/instrukcja-edytorska.

Prosimy o ścisłe podążanie za wymogami zawartymi w części nr 2 Instrukcji pt. “Publikacja rozdziału (artykułu) w monografii wieloautorskiej”.

Dopuszczalna długość tekstów (rozdziałów) to 20,000-30,000 znaków (wraz ze spacjami i przypisami). W limicie tym należy uwzględnić bibliografię, abstrakt i słowa kluczowe.

JĘZYK PUBLIKACJI:
Akceptujemy teksty w języku polskim lub angielskim.

W Center For American Studies Publishing Press korekty tekstów anglojęzycznych dokonują wyłącznie wysoko wykwalifikowani native speakerzy języka angielskiego (absolwenci prestiżowych amerykańskich, kanadyjskich, brytyjskich i australijskich uniwersytetów), posiadający doświadczenie w dyscyplinie naukowej w której napisany jest tekst.

JAK ZGŁOSIĆ SWÓJ TEKST (ROZDZIAŁ) DO PUBLIKACJI?
1. Do dnia 15 kwietnia 2023 przygotuj abstrakt (streszczenie) swojego tekstu o długości 200-300 słów (format WORD) i wyślij go na adres medical_law_monograph@cfasofficial.com. W ciągu 3 dni otrzymasz informację zwrotną czy temat Twojego tekstu został zaakceptowany.

W abstrakcie koniecznie umieść swoje imię, nazwisko, afiliację, adres(y) e-mail oraz numer telefonu. Jednocześnie prosimy dodać wskazany wyżej adres e-mail do kontaktów oraz oznaczyć go jako “zaufany” (by uniknąć trafienia naszych przyszłych maili do folderu “SPAM”).

2. Do dnia 15 września 2023 przygotuj następujące dokumenty:
(1) tekst rozdziału o długości 20-30 tysięcy znaków (wraz ze spacjami i przypisami; w limicie tym należy uwzględnić bibliografię, abstrakt i słowa kluczowe) w formacie Word (font: Times New Roman; rozmiar: 12; interlinia: 1.5);
(2) abstrakt/streszczenie tekstu o długości 200-300 słów w wersji polskiej (format Word) oraz 3-7 słów kluczowych;
(3) abstrakt/streszczenie tekstu o długości 200-300 słów w wersji angielskiej (format Word) oraz 3-7 słów kluczowych;
(4) notka biograficzna (biogram) o Autorze w języku angielskim (maks. 5 zdań);
(5) notka biograficzna (biogram) o Autorze w języku polskim (maks. 5 zdań);
(6) numer ORCID (wyrobienie go na stronie https://orcid.org jest darmowe, zajmuje ok. 5 minut i przyda się Państwu także na przyszłość);
(7) podpisana własnoręcznie przez Autora umowa wydawnicza (skan w PDF) (wzór pobierz stąd: shorturl.at/vFYZ2);
(8.). podpisane własnoręcznie przez Autora oświadczenie, że tekst nie został złożony do publikacji w żadnym innym wydawnictwie (skan w PDF) (wzór pobierz stąd: shorturl.at/vFYZ2);
(9) dane do faktury – jeśli sobie jej Pan/i życzy (krok opcjonalny);
(10) potwierdzenie przelewu z opłatą publikacyjną;
→ i wypełnij formularz Google (wraz z załącznikami) dostępny pod poniższym linkiem: https://forms.gle/Eat212Uoxam6Z5mCA

Wykonanie powyższych kroków i wniesienie opłaty publikacyjnej do dnia 15 września 2023 jest warunkiem przystąpienia do procedury wydawniczej.
Wzór oświadczenia i umowy z punktów (7) i (8.). znajduje się tutaj: shorturl.at/vFYZ2.

KOSZT PUBLIKACJI ROZDZIAŁU W MONOGRAFII:
– 349 PLN – publikacja rozdziału w monografii w wersji online (e-book z oficjalnym ISBNem równoważny publikacji drukowanej we wszystkich aspektach parametryzacji), dostępnej dla wszystkich w trybie Open Access. [Uwaga: jeśli w tekście znajdują się jakiekolwiek grafiki (tabele, wykresy, zestawienia, mapy), prosimy doliczyć do opłaty publikacyjnej 30 PLN od każdej grafiki].
– Egzemplarz tradycyjny (drukowany) książki – na wyraźne życzenie autora – wiąże się z dodatkowym kosztem w wysokości 100 PLN.

Wszystkie nasze monografie dystrybuowane są metodą niekomercyjną (open access), która gwarantuje publiczny dostęp do zawartej w nich wiedzy. Licencja Creative Commons zapewnia swobodny dostęp do publikacji wszystkim czytelnikom, bibliotekom i instytucjom naukowym.

Dzięki metodzie open access i publikacji w formie elektronicznej, maksymalne korzyści czerpie z niej przede wszystkim Autor (Autorzy), który może się nią następnie swobodnie posługiwać w środowisku akademickim. Metoda open access gwarantuje możliwość dotarcia publikacji do nieograniczonej liczby osób, a w konsekwencji wzrost cytowalności i rozpoznawalności Autora.

WAŻNE TERMINY – TIMELINE:
➤ Termin nadsyłania abstraktów (200-300 słów) na adres medical_law_monograph@cfasofficial.com: 15 kwietnia 2023.
➤ Termin nadsyłania tekstów: 15 września 2023 (uwaga: termin ten nie zostanie przedłużony).
➤Wrzesień-październik 2023: weryfikacja formalna i merytoryczna nadesłanych tekstów.
➤ Listopad 2023-styczeń 2024: recenzja tekstów.
➤ Luty-kwiecień 2024: redakcja, skład i korekta tekstów.
➤ Planowana data publikacji: początek maja 2024.

ZASTRZEŻENIA:
• Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia tekstów zawierających poważne błędy gramatyczne, stylistyczne czy interpunkcyjne.
• Zastrzegamy sobie prawo do selekcji nadesłanych tekstów.
• Zastrzegamy sobie prawo do ingerencji w treść i format tekstów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia publikacji.
• Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ostatecznej daty publikacji.
• W razie zebrania dużej liczby tekstów zastrzegamy sobie prawo do wydania więcej niż jednej książki, publikując prace w ramach dwóch (lub większej liczby) tomów.
• Gdy wysyłka drukowanego egzemplarza książki ma mieć miejsce za granicę Polski zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Autora kosztami wysyłki.
• Ze względu na odległy termin publikacji oraz rosnące koszty, zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia opłaty publikacyjnej w stopniu odpowiadającym oficjalnemu współczynnikowi inflacji ustalonemu przez Narodowy Bank Polski od dnia ogłoszenia naboru tekstów (10 grudnia 2022).

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT. Co do zasady fakturę VAT wystawiamy dopiero po wniesieniu opłaty publikacyjnej. Wyjątek stanowi sytuacja gdy udział w publikacji opłaca Państwa uniwersytet lub inny podmiot zewnętrzny. Jeśli znajdują się Państwo w tej sytuacji, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy. Sugerujemy samodzielne opłacenie faktury VAT i dokonanie refundacji ze strony uniwersytetu na swoje konto.
• Wniesiona opłata publikacyjna nie podlega zwrotowi (jest bowiem uruchomieniem wykonania usługi wydawniczej).
• Istnieje możliwość zamówienia egzemplarzy drukowanej wersji monografii. Wiąże się to z dodatkową opłatą 100 zł za pierwszy drukowany egzemplarz oraz 80 zł za wysyłkę każdego dodatkowego egzemplarza.

MASZ PYTANIA:
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie wiadomości do Redaktorki monografii, pani Marta Motucka, na adres: medical_law_monograph@cfasofficial.com

Chętnie Ci pomożemy!

______________________________________________________________________________

MISJA WYDAWNICZA CENTER FOR AMERICAN STUDIES PUBLISHING PRESS

Publikowanie w monografii wieloautorskiej może powodować spory stres. Zaufaj nam, a przeprowadzimy Cię przez proces publikacyjny od początku do końca tak, że wreszcie będziesz mieć okazję skupić się na tym co naprawdę dla Ciebie ważne – nauce i prowadzeniu badań.Nasza filozofia działania jest prosta: umożliwić Ci wydanie publikacji w szybkim tempie przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich akademickich standardów.