Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowoczesne technologie w prawie. Teoria i praktyka”

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego UKSW ma zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nowoczesne technologie w prawie. Teoria i praktyka”, która odbędzie się 8 stycznia 2020 r. w sali 327 w Auditorium Maximum (bud. 21) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Celem konferencji jest dokonanie analizy regulacji prawnych dotyczących nowych technologii. W ostatnim czasie można było zaobserwować znaczący wzrost zastosowania nowych technologii oraz ich wpływu na życie człowieka. Nowe technologie oddziałują na rozwój społeczno-gospodarczy. Mogą mieć zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Ich wprowadzenie stwarza wiele możliwości, m.in. pozwala na zwiększenie efektywności i dostępności świadczonych usług, ale i nie tylko. Nowe technologie mogą również stanowić zagrożenie. Intensywność wprowadzanych zmian oraz postęp technologiczny powodują, iż ustawodawca stoi aktualnie przed wyzwaniami normatywnymi w aspekcie nowych technologii. W związku z powyższym uważamy za istotne poddanie pod ocenę regulacji prawnych dotyczących nowych technologii, a także sformułowanie wniosków de lege ferenda co do lepszego tworzenia prawa nowych technologii. Obrady konferencji staną się okazją do rozważań nad perspektywą dalszego rozwoju regulacji prawnych dotyczących nowych technologii.

Abstrakt nie może przekraczać 2 500 znaków. Wystąpienie powinno trwać do 15 minut. Dopuszczalne jest współautorstwo referatu.
Zgłoszenia uczestnictwa czynnego należy przesyłać poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy do dnia 21 grudnia br.:
https://docs.google.com/forms/d/1NyGGT_NUEd_hFcOWPtUKpJeUou8Bj_hmOnjoOuuQ92E/

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru najlepszych zgłoszeń. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 grudnia br. poprzez publikację listy osób zakwalifikowanych na stronie wydarzenia.

Rejestracji uczestnictwa biernego będzie można dokonać w trakcie trwania konferencji przed wejściem do sali lub za pośrednictwem formularza, który zostanie udostępniony po ogłoszeniu agendy.

Zarówno za uczestnictwo czynne, jak i bierne będą wydawane stosowne zaświadczenia po zakończeniu konferencji. Wydarzenie ma charakter otwarty i bezpłatny w przypadku uczestnictwa biernego i czynnego.