OKN Małżeństwo i związki nieformalne. Perspektywa polskiego prawa rodzinnego.

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,

w imieniu Koła Naukowego Prawa Cywilnego USUS IURIS działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Małżeństwo i związki nieformalne. Perspektywa polskiego prawa rodzinnego”.

✅ Nie ulega wątpliwości, iż regulacja relacji międzyludzkich już od dawna nie jest obca prawodawstwu. Najbardziej namacalnym tego przykładem jest instytucja małżeństwa. Ustawodawca poprzez wdrożenie do porządku prawnego tej instytucji w jasny sposób kształtuje przesłanki zawarcia i rozwiązania małżeństwa, reguluje specyficzne ustroje majątkowe małżeńskie, a jednocześnie wskazuje szereg praw i obowiązków jakie spoczywają na małżonkach.
Należy jednak zauważyć, iż model życia rodzinnego, w tym dotyczącego relacji partnerskich, ulega nieustannym zmianom. Różnego rodzaju badania wskazują, iż od dłuższego czasu widocznie zauważalna jest tendencja wzrostowa związków nieformalnych. Związki te są określane także związkami niemałżeńskimi, partnerskimi, wolnymi, konkubinatem czy kohabitacją. Związki nieformalne mają swoje specyficzne uwarunkowania i funkcjonują w nieco innej formule niż związki małżeńskie.

✅ Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na to, jak obecnie polski ustawodawca kształtuje regulacje związane ze związkami małżeńskimi i w jaki sposób stara się on dostosowywać poszczególne instytucje do związków nieformalnych. Rozważając tę problematykę, trzeba równocześnie pamiętać o czynnikach demograficznych, socjologicznych, czy ekonomicznych, które istotnie wpływają na konieczność zmian w prawie.
Tematyka poruszana na konferencji pozwoli uzyskać odpowiedzi na takie pytania jak:
– jakie są bezpośrednie i pośrednie przyczyny wzrostu zainteresowania związkami nieformalnymi, z jednoczesnym spadkiem znaczenia związków małżeńskich;
– jakie są pozytywne i negatywne aspekty związków małżeńskich i związków nieformalnych;
– czy polski prawodawca wykazuje dostateczne zainteresowanie, tym jak kształtują się relacje między osobami pozostającymi w związkach nieformalnych, a tym samym czy otacza on dostateczną opieką obywateli, którzy zrezygnowali z formalnego związku małżeńskiego;
– czy obecna perspektywa rozwoju polskiego prawa rodzinnego jest w stanie dostrzec potrzebę regulacji związków par tej samej płci.

✅ Do wygłoszenia referatów zapraszamy nie tylko studentów kierunków prawniczych, ale również aplikantów zawodów prawniczych i doktorantów zainteresowanych szeroko pojętą tematyką prawa rodzinnego. Liczymy także na obecność w charakterze uczestników biernych osób z całej Polski, pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego oraz szeroko pojętego prawa prywatnego.

✅ Konferencja odbędzie się:
▪ dnia: 24 września 2021 roku
▪ godzina: 9:00
▪ Platforma Microsoft Teams

✅ Uczestnictwo czynne – opłata zostanie ustalona stosownie do kosztów przygotowania
certyfikatu uczestnictwa i jego wysyłki.

✅ Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem:
https://docs.google.com/…/1X3KlzI…/viewform…
!Termin składania abstraktów – do dnia13 września 2021 roku! (do godziny 23:00)

✅ Abstrakt powinien: liczyć do 250 słów w języku polskim. Czas przewidziany na wystąpienie dla każdego z prelegentów to 10 minut. W przypadku współautorstwa referatu czas na prezentację wynosi 15 minut.

✅ Wyniki naboru abstraktów ogłosimy do dnia 17 września 2021 roku (do godziny 23:00)

✅Uczestnictwo bierne – bezpłatne. Prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod linkiem:
https://docs.google.com/…/1QWQI4R_Rk…/viewform…
!Termin zgłoszeń uczestników biernych do dnia 22 września 2021 roku (do godziny 20:00)!

✅ Aby uzyskać certyfikat uczestnictwa biernego wymagana jest obecność na co najmniej
dwóch panelach konferencyjnych.

✅ Pytania prosimy kierować na wskazany adres mailowy:
konferencja.ususiuris@gmail.com

Przez cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji.
KNPC Usus Iuris