IX Zjazd Prawników-Administratywistów pt. „Konstytucja Biznesu- problemy i wyzwania reformy publicznego prawa gospodarczego”

Zjazd Prawników-Administratywistów

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  IX Zjazd Prawników-Administratywistów pt. „Konstytucja Biznesu- problemy i wyzwania reformy publicznego prawa gospodarczego”

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/2170194536352433/

 • Data:

  2019-04-11

 • E-mail:

  zjazd.sknp@gmail.com.

 • Lokalizacja:

  Lublin

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ma zaszczyt zaprosić do udziału w Konferencji naukowej – IX Zjazd Prawników-Administratywistów pt. „Konstytucja Biznesu- problemy i wyzwania reformy publicznego prawa gospodarczego”. Konferencja organizowana pod patronatem Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UMCS odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2019 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Realizowany nieprzerwanie od 2011 roku Zjazd stanowi jeden  z ważniejszych projektów Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS. Konferencja stwarza możliwość wymiany poglądów zarówno teoretyków, jak i praktyków prawa oraz stanowi świetną okazję do dyskusji na temat aktualnego kierunku zmian legislacyjnych.

Zakres tematyczny:
Uchwalone 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, które wraz
z pakietem towarzyszących ustaw ma tworzyć tzw. Konstytucję Biznesu, stanowi kolejny etap rozwoju polskiego prawa gospodarczego. Co prawda nowe przepisy nie wnoszą zmian, które można by uznać w całościowym wymiarze za rewolucyjne, to jednak nie można też przejść obok nich obojętnie. Przebudowa struktury regulacji gospodarczej, zredefiniowanie szeregu pojęć leżących u jej fundamentów, wprowadzenie nowych instytucji takich jak działalność nieewidencjonowana, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, a z drugiej strony np. ograniczenie katalogu form reglamentacji działalności gospodarczej to zmiany, które bezpośrednio wpływają na status polskiego przedsiębiorcy.
12 miesięcy od chwili wejścia w życie nowej regulacji to odpowiedni moment na próbę oceny nie tylko samej jej treści, ale także jej współistnienia z regulacjami ustaw szczegółowych, dla których ma ona stanowić normatywną podbudowę oraz przepisami prawa gospodarczego Unii Europejskiej, jak i pierwszych faktycznych skutków jej obowiązywania. Wydaje się, że jest to także czas, kiedy warto się pochylić nad pytaniem o kolejne wyzwania i dalsze kierunki ewolucji polskiego prawa gospodarczego.

Udział w konferencji:
Do wzięcia udziału w Zjeździe zapraszamy studentów, doktorantów oraz naukowców z krajowych ośrodków akademickich. Udział w Konferencji może mieć charakter czynny oraz bierny. Osoby zainteresowane uczestnictwem czynnym mogą dokonywać zgłoszeń poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem (przygotowanym według wytycznych wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu) w terminie do 28 marca 2019 r. na adres mailowy: zjazd.sknp@gmail.com.

Zgłaszając swój udział w konferencji gwarantujemy Państwu:
• Obiad w restauracji wydziałowej „Bazylia”;
• Szwedzki stół podczas przerw kawowych;
• Uroczystą kolację 11 kwietnia;
• Certyfikat uczestnictwa;
oraz w zależności od wybranej opcji, możliwość opublikowania recenzowanej monografii naukowej.

Informacje o wysokości opłat konferencyjnych zawarte są w pliku „Formularz zgłoszeniowy IX Zjazd”.
Organizator powiadomi Uczestników oraz pozostałych kandydatów o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszeń przesyłając, w terminie do 1 kwietnia 2019 roku, wiadomość na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Po przeprowadzeniu selekcji nadesłanych abstraktów zostanie opublikowany harmonogram wystąpień. Każdy uczestnik, który wygłosi referat podczas konferencji, otrzyma certyfikat poświadczający czynny udział zawierający tytuł Konferencji, miejsce, datę, zasięg wydarzenia, tytuł wystąpienia oraz dane Organizatora. Szczegółowe instrukcje dotyczące warunków uczestnictwa w IX Zjeździe Prawników-Administratywistów oraz wymogów edytorskich zawarte są załączonym w Regulaminie.

Publikacja pokonferencyjna:
Organizatorzy gwarantują wydanie recenzowanej monografii naukowej, stanowiącej podsumowanie obrad Konferencji. Teksty
o objętości do jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków, liczone ze spacjami), zredagowane wg wytycznych wskazanych
w załączniku nr 1, należy przesyłać do 20 maja 2019 r. na adres e-mail: zjazd.sknp@gmail.com. Nadesłanie tekstu do publikacji wraz
z formularzem zgłoszeniowym przed 28 marca 2019 r. zwalnia
z obowiązku nadesłania abstraktu.
Wszelkie pytania dotyczące IX Zjazdu Prawników-Administratywistów prosimy kierować na adres e-mail: zjazd.sknp@gmail.com
Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka, jak i formuła spotkania stanowić będą zachętę do przyjęcia zaproszenia
i aktywnego udziału w Konferencji.

Serdecznie zapraszamy!
Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS

Wykaz załączników:

Formularz zgłoszeniowy:
https://www.dropbox.com/s/uwil2a5goyn024a/Formularz%20Zg%C5%82oszeniowy%20IX%20Zjazd.pdf?dl=0

Regulamin:
https://www.dropbox.com/s/1u04zcmmzryghps/Regulamin%20IX%20Zjazd.pdf?dl=0