IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Współczesne problemy prawa i polityki”

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Współczesne problemy prawa i polityki”

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://fb.me/e/4IipUkxVD

 • Data:

  2024-10-26

 • E-mail:

  lebioda@cfasofficial.com

 • Lokalizacja:

  Online

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2024-10-15

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,

Center for American Studies i Center for European Studies zapraszają Państwa do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Współczesne problemy prawa i polityki”.

➡KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 26 października 2024 między 9:00 a 16:00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość Konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia Konferencji także na sobotę 27 października 2024.

➡CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Celem konferencji jest omówienie palących problemów współczesnego prawa i polityki z wykorzystaniem narzędzi nauk prawnych, politycznych, a także innych nauk społecznych i humanistycznych (m.in. filozofia, ekonomia, socjologia, stosunki międzynarodowe).

Zachęcamy do wyboru tematu prezentacji zgodnie ze swoją pasją i wiedzą.

Prezentacje mogą dotyczyć wybranych problemów prawnych i politycznych niezależnie od ich geograficznej lokalizacji (np. Rosja, Polska, Chiny, Brazylia, Stany Zjednoczone).

Panele konferencji zostaną ułożone odpowiednio do tematyki wystąpień (w oparciu o kryteria chronologiczne i geograficzne).

PROPONOWANE OBSZARY TEMATYCZNE:
• Gwarancje niezależności sądów
• Nepotyzm polityczny
• System prezydencki i parlamentarny – zalety i wady
• Nadzór nad prokuraturą
• Likwidacja senatu
• Sądy konstytucyjne i praworządność
• Nadzór nad sądownictwem
• Kompetencje posła
• Populizm polityczny
• Nadpodaż regulacji prawnych
• Wybory krajowe i wybory lokalne
• Referenda
I wiele więcej!

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy.

Wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite doświadczenia i dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

➡DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Do uczestnictwa biernego zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

JĘZYKI KONFERENCJI
Prezentacje mogą być wygłaszane w następujących językach:
• Polski
• Angielski
• Ukraiński
Stosownie do wyżej wymienionych języków, ułożone zostaną panele (sesje) w ramach konferencji.

➡KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. Christopher Kelley, LL.M. (University of Arkansas School of Law) – Przewodniczący Komitetu Naukowego
• adw. dr Adrian Rycerski (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny; kancelaria SMMLegal) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Julia Szwiec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Mediator w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego i Sądzie Okręgowym w Warszawie) – Członek Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles, dyrektor ds. akademickich Center for American Studies) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine, wcześniej: Khmelnytskyi National University) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

➡UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE
➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego: 1️⃣Prześlij abstrakt wystąpienia (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/AWciC8jzPG7npXGQ7

2️⃣Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 15 października 2024 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).

•Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
•Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 16 października 2024 r.

3️⃣Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 19 października 2024.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do rejestracji na konferencję przez uczestnika biernego:
1️⃣Wypełnij formularza uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/1dpvrgwGuy3rvJmq8

2️⃣Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 20 października 2024 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3️⃣Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 22 października 2024 (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).

➡OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 199 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 229 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 119 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
• 149 zł – uczestnictwo bierne + certyfikat cyfrowy + wysyłka certyfikatu w wersji tradycyjnej pocztą.

Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) –
Konferencja Contemporary Problems of Law & Politics”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

➡PUBLIKACJA POKONFERNECYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej.
Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

➡FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 15-20 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samodzielnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy, by dostarczyć je jednak szybciej.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.

➡PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, Pani Ewy Lebiody, na adres: lebioda@cfasofficial.comChętnie pomożemy.Do zobaczenia na konferencji!

________________________________

CENTER FOR AMERICAN STUDIES – O NAS

Centr for American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.

Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Center for American Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.