Bilans jako źródło informacji o podmiocie gospodarczym. Część 1 – Aktywa trwałe

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Bilans jako źródło informacji o podmiocie gospodarczym. Część 1 – Aktywa trwałe

 • Kategoria:

  Szkolenie

 • Data:

  2021-05-07

 • E-mail:

  https://www.praktykszkolenia.pl/produkty/bilety/bilans-jako-zrodlo-informacji-o-podmiocie-gospodarczym-czesc-1-aktywa-trwale-07-05-2021r/

 • Lokalizacja:

  online

opis wydarzenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących z bilansu oraz wsparcie uczestników w relacjach z działami finansowo-księgowymi. Część pierwsza „Aktywa trwałe” jest poświęcona omówieniu pojęć występujących w aktywach trwałych. Uczestnicy są także zaznajamiani z zasadami interpretacji wartości pojawiających się przy poszczególnych pozycjach bilansowych.

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu ilustrowanego studiami przypadków. Wszelkie zagadnienia będą omawiane na podstawie autentycznych sprawozdań finansowych i z uwzględnieniem praktycznych przykładów

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane do osób zajmujących się działalnością prawniczą, które w swojej praktyce zawodowej spotykają się z dokumentacją finansową przedsiębiorstw, doradzają menedżerom w sprawach finansowych, a także komunikują się z osobami z działów finansowo-księgowych. W szczególności zapraszamy prawników, adwokatów, sędziów, doradców biznesowych.

Prelegent: dr Adam Chmielewski, biegły rewident, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Program

Budowa bilansu
Pojęcie aktywów i pasywów
Aktywa bilansu – cechy klasyfikujące do aktywów
Podział aktywów na trwałe i obrotowe
Wartość księgowa a wartość rynkowa aktywów
Metody wyceny aktywów
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
Rzeczowe aktywa trwałe – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
Należności długoterminowe – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
Inwestycje długoterminowe – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny